• วิสัยทัศน์

  ผู้นำองค์กรนวัตกรรมของเอเชีย ที่น้อมนำแนวทางปรัชญาของ
  เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างสมดุลย์
  เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ลูกค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  อย่างสมดุลย์และยั่งยืน

 • นโยบายคุณภาพ

  เราชาวบาธรูม มุ่งมั่นผลิตสินค้าให้มีรูปแบบ และคุณภาพที่ดี
  จัดส่งตรงตามเวลาที่กำหนด
  โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
  และระบบการทำงานพร้อมบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อเพิ่มความสุขให้กับลูกค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม

  ดังสโลแกน

  "องค์กรแห่งความสุข คือเป้าหมายของเรา"

Top