นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

การที่ท่านใช้บริการ Bathroom design I-SPA นี้ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย โดยหลักเกณฑ์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ยินยอมให้เรากระทำการดังกล่าวอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

กรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อบังคับ หรือประกาศใดที่ขัดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ยึดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นสำคัญ


1. คำจำกัดความ

 • 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะใช้ข้อมูลนั้นโดยลำพัง หรือใช้ประกอบกับข้อมูลอื่นในการระบุตัวตน

 • 1.2 Web site / Line Official หมายถึง Bathroom design I-SPA

 • 1.3 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทาง Bathroom Design I-SPA ผลิตและจำหน่าย รวมถึง การนำเข้าจาก ต่างประเทศ


2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เมื่อท่านได้เริ่มเข้าใช้บริการแอปพลิเคชั่น Line Official : @bathroomdesign i-spa และ @Ispaservice/ web site / สื่อ Social Media ของบริษัท เช่น Facebook/IG ของเรา หรือทำการติดต่อกับเราหรือผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าในช่องทางใด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมหมายรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • 1) ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างบัญชี ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และที่อยู่อีเมล

 • 2) ข้อมูลการใช้งาน Web site และ Line Official แอปพลิเคชั่น : @bathroomdesign i-spa และ @Ispaservice/ สื่อ Social Media ของบริษัท เช่น Facebook/IG

 • 3) ข้อมูลระบุตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ โดยเราจะเก็บรวบรวมเมื่อท่านทำการสแกนคิวอาร์โค้ด ที่ตัวอุปกรณ์เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ใน Line Official แอปพลิเคชั่น : @bathroomi-spa และ @Ispaservice

 • 4) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้แก่เรา เช่น ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านใช้งาน Line Official แอปพลิเคชั่น : @bathroomdesign i-spa และ @Ispaservice และ Website ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้กรอกลงบนแอปพลิเคชั่น/website ข้อมูลที่ท่านร่วมกิจกรรมกับเรา และข้อมูลที่ท่านให้เมื่อติดต่อเราซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลดใน Line Official แอปพลิเคชั่น : @bathroomdesign i-spa และ @Ispaservice/web site/ สื่อ Social Media ของบริษัท เช่น Facebook/IG


3. ที่เก็บข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านในระบบคลาวด์/server เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมต่อข้อมูล และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน เช่น สร้างความสะดวกสบายต่อการเข้าถึงข้อมูล


4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการนี้ รวมถึงนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากเราเก็บข้อมูลไปแล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • 1) สร้างและจัดการบัญชีของท่าน และติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน

 • 2) ยืนยันตัวตนของท่านเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • 3) ให้ข้อมูล จัดทำ และติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของเรา

 • 4) ประมวลผล วัดผล และตอบสนองเพื่อให้บริการ รวมถึงตอบคำถาม และคำขอของท่าน

 • 5) ดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ จัดการระบบการสื่อสาร สำรวจตลาด วัดผลและบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณาและการตลาด วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บริการ และ Website รวมถึงสื่อ Social Media เช่น Facebook/IG ของเรา รวมทั้งบริหารจัดการ Website รวมถึงสื่อ Social Media เช่น Facebook/IG ของเรา

 • 6) บริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพ

 • 7) รักษาความปลอดภัยในการให้บริการผ่านทางเครือข่ายของเรา คุ้มครองแหล่งข้อมูลและพนักงาน

 • 8) สอบสวนและปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานทางอุตสาหกรรม ตลอดจนบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดอื่น ๆ ของเรา


5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการแก่ท่านหรือการประกอบธุรกิจของเรา เราอาจเปิดเผย และ/หรือ ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลกับ

 • (1) ผู้รับจ้างของบริษัทที่ให้บริการ สร้าง บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ

 • (2) บริษัทหรือบุคคลอื่นที่ให้บริการแก่ท่าน เช่น การให้บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือช่องทางการชำระเงินอื่น การบริการขนส่ง หรือ ติดตั้ง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่านเท่านั้น

5.2 ท่านสามารถแชร์ข้อมูลให้กับบุคคลอื่นได้ โดยการ invite บุคคลที่ท่านต้องการแชร์ข้อมูลด้วย เมื่อบุคคลดังกล่าว ตอบรับคำเชิญ ระบบจะทำการแชร์ข้อมูลซึ่งได้แก่ ชื่อบัญชีของท่าน และข้อมูลของอุปกรณ์ที่ท่านเลือกให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

5.3 นอกจากกรณีข้างต้น ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เราอาจเปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

 • (1) กรณีที่กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำ เช่น เปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฎิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

 • (2) เพื่อการสอบสวนการกระทำอันอาจผิดกฎหมายโดยที่เราไม่สามารถขอความยินยอมจากท่านได้

 • (3) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านกระบวนการซึ่งทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของเรา และ

 • (4) กรณีอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เช่น กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา กรณีจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

5.4 เราขอสงวนสิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการปรับโครงสร้าง จำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของเรา ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ซื้อกิจการ และ/หรือที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการ อย่างไรก็ดี เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงกำหนดให้ผู้ซื้อกิจการ และ/หรือที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วย


6. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากท่าน เพื่อมิให้มีการเปิดเผย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเราได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ทั้งการประมวลผลข้อมูล การเก็บข้อมูล และการโอนถ่ายข้อมูล


7. การจัดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

7.1 เราจะใช้ความพยายามในการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ และเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่าน หรือกรณีที่ท่านร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

7.2 เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นครั้งคราว เพื่อส่งเสริมให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน


8. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ ทั้งนี้

8.1 เราจะเก็บรักษาข้อมูลการการสร้างบัญชีของท่านเท่าที่บัญชีของท่านยังคงอยู่ เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านได้

8.2 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่าน ที่จำเป็นต่อการให้บริการ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน เช่น ข้อมูลระบุตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ จนกว่าเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอของท่าน (ตามข้อ 9 (1) 2) ทั้งนี้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า หรือนานกว่าที่กำหนดข้างต้น หากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา


9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

9.1 ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ดังนี้

 • 1) ข้อมูลสำหรับการสร้างบัญชี

  • • การคัดลอก หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล: โปรดติดต่อเราทางอีเมล หรือโทรหาศูนย์บริการ/บริษัท โดยเราจะดำเนินการให้ท่านโดยเร็วที่สุดที่จะสามารถกระทำได้ ภายหลังจากที่เราตรวจสอบสิทธิของท่านเรียบร้อยแล้ว

 • 2) ข้อมูลระบุตำแหน่งที่ตั้งของผลิตภัณฑ์

  • • การคัดลอก หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล: โปรดติดต่อเราทางอีเมล หรือ โทรหาศูนย์บริการ/บริษัท โดยเราจะดำเนินการให้ท่านโดยเร็วที่สุดที่จะสามารถกระทำได้ ภายหลังจากที่เราตรวจสอบสิทธิของท่านเรียบร้อยแล้ว

 • 3) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ หากท่านต้องการเข้าถึง แก้ไข ลบ คัดลอก หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราทางอีเมล หรือติดต่อศูนย์บริการ/บรัษัท โดยเราจะดำเนินการให้ท่านโดยเร็วที่สุดที่จะสามารถกระทำได้ ภายหลังจากที่เราตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

9.2 กรณีที่ท่านประสงค์จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือประสงค์จะให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อศูนย์บริการ/บริษัท โดยเราจะดำเนินการให้ท่านโดยเร็วที่สุดที่จะสามารถกระทำได้ ภายหลังจากที่เราตรวจสอบสิทธิของท่านเรียบร้อยแล้ว

9.3 การยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเรา : ท่านสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเรา การแจ้งเตือน หรือข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการหรือการตลาดของเรา รวมถึงขอให้เราลบหรือหยุดทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดของเราได้ โดยทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเรา ที่เมนู การตั้งค่า อย่างไรก็ดี การแจ้งเตือนหรือข้อความฉุกเฉินจะยังคงส่งถึงท่านอยู่

9.4 สิทธิของท่านตามที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นไปเท่าที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น และสิทธิดังกล่าวอาจถูกจำกัดในบางกรณี เช่น เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการแอปพลิเคชั่น หรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

9.5 หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการ/บรัษัท


10. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

10.1 ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยเราจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ท่านได้พิจารณาและให้ความยินยอมใหม่ก่อนการเข้าใช้งาน พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด

10.2 ท่านสามารถเรียกดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบัน ได้โดยเข้า Menu เลือกหัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” .ใน Website : www.bathroomtomorrow.com


11. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

11.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือ ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

11.2 การให้บริการ Website และสื่อ Social Media เช่น Facebook , IG และ Line Official ของ เรา บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

ที่อยู่ : บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด

เลขที่ 729/150-152 ถนน รัชดาภิเษก ตำบล บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

อีเมล : sale@bathroomtomorrow.com, service@bathroomtomorrow.com

เบอร์ติดต่อศูนย์บริการ : 02-901 1254 ext 200

Top